Odwiedź  nas

ul. Chałubińskiego 8

Warszawa 00-613

Skontaktuj się z nami

telepin@telepin.pl

+48 225 033 225

Karty telefoniczne telepin , karta telefoniczna, budki więzienie

Ogłoszenia

Zarząd TELEPIN S.A. z siedzibą we Warszawie (nr KRS: 0000372712, dalej jako: „Spółka”) niniejszym wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa w celu dokonania wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji powinny być złożone najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Karty telefoniczne telepin , karta telefoniczna, budka więzienie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 


Zarząd Spółki TELEPIN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372712 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 398, art.399 w związku z art. 4021, art. 4022 oraz art. 4023 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 października 2021 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agaty Banasik, adres: Plac Zbawiciela 5/8, 00-651 Warszawa

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.